Đặc điểm tự kỳ thị ở người tiêm chích ma túy tại Hà Nội và một số yếu tố liên quan

Vũ Minh Anh, Đào Thị Diệu Thúy, Hoàng Thị Hải Vân, Lê Minh Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu trên thế giới cho thấy những người tiêm chích ma túy (TCMT) phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tự kỳ thị với hành vi sử dụng chất của mình. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 509 đối tượng nam TCMT tại Hà Nội nhằm mô tả đặc điểm tự kỳ thị về sử dụng ma túy và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy hơn 50% đối tượng cảm thấy xấu hổ về hành vi sử dụng ma túy của mình. Trầm cảm và tự kỳ thị ma túy có mối tương quan với nhau theo chiều thuận (r = 0,33, p < 0,001). Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với mức ý nghĩa thống kê p < 0,05 và độ tin cậy 95% chỉ ra mối liên quan giữa số năm sử dụng heroin (β = - 0,11; KTC 95% = - 0,21; - 0,01) và trầm cảm (β = 0,19; KTC 95% = 0,14; 0,24) với tự kỳ thị trong nhóm nam TCMT. Cần có thêm can thiệp tập trung vào nhóm đối tượng TCMT có thời gian sử dụng ma túy ngắn và gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần nhằm giảm mức độ tự kỳ thị ở nhóm này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 2021;(24/BC-LĐTBXH).
2. Nguyen VT, Scannapieco M. Drug abuse in Vietnam: a critical review of the literature and implications for future research. Addict Abingdon Engl. 2008;103(4):535-543. doi:10.1111/j.1360-0443.2007.02122.x.
3. National Institute of Hygeine and Epidemiology. Integrated Biological and Behavioral Survey in Vietnam-Round II Results. Vietnam Ministry of Health. Published online 2011.
4. Van Nguyen H, Nguyen HLT, Mai HT, et al. Stigmatization among methadone maintenance treatment patients in mountainous areas in northern Vietnam. Harm Reduct J. 2017;14. doi:10.1186/s12954-016-0127-9.
5. Ahern J, Stuber J, Galea S. Stigma, discrimination and the health of illicit drug users. Drug Alcohol Depend. 2007;88(2-3):188-196. doi:10.1016/j.drugalcdep.2006.10.014.
6. Burnam MA, Bing EG, Morton SC, et al. Use of mental health and substance abuse treatment services among adults with HIV in the United States. Arch Gen Psychiatry. 2001;58(8):729-736.
7. Mathers BM, Degenhardt L, Ali H, et al. HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional, and national coverage. Lancet. 2010;375(9719):1014-1028. doi:10.1016/S0140-6736(10)60232-2.
8. Simmonds L, Coomber R. Injecting drug users: a stigmatised and stigmatising population. Int J Drug Policy. 2009;20(2):121-130. doi:10.1016/j.drugpo.2007.09.002.
9. Tomori C, Go VF, Tuan LN, et al. “In their perception we are addicts”: Social vulnerabilities and sources of support for men released from drug treatment centers in Vietnam. Int J Drug Policy. 2014;25(5):897-904. doi:10.1016/j.drugpo.2014.04.012.
10. Calabrese SK, Burke SE, Dovidio JF, et al. Internalized HIV and Drug Stigmas: Interacting Forces Threatening Health Status and Health Service Utilization Among People with HIV Who Inject Drugs in St. Petersburg, Russia. AIDS Behav. 2016;20(1):85-97. doi:10.1007/s10461-015-1100-4.
11. Cama E, Brener L, Wilson H, von Hippel C. Internalized Stigma Among People Who Inject Drugs. Subst Use Misuse. 2016;51(12):1664-1668. doi:10.1080/10826084.2016.1188951.
12. Bayat A-H, Mohammadi R, Moradi-Joo M, et al. HIV and drug related stigma and risk-taking behaviors among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis. J Addict Dis. 2020;38(1):71-83. doi:10.1080/10550887.2020.1718264.
13. Brown SA. Standardized measures for substance use stigma. Drug Alcohol Depend. 2011;116(1-3):137-141. doi:10.1016/j.drugalcdep.2010.12.005
14. Latkin C, Srikrishnan AK, Yang C, et al. The relationship between drug use stigma and HIV injection risk behaviors among injection drug users in Chennai, India. Drug Alcohol Depend. 2010;110(3):221-227. doi:10.1016/j.drugalcdep.2010.03.004.
15. Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women - PubMed. Accessed June 1, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23311374/.
16. UNAIDS. Nghiên cứu về chỉ số đánh giá mức độ kỳ thị với người sống HIV ở Việt Nam năm 2014. Published online 2014.
17. Flom PL, Friedman SR, Kottiri BJ, et al. Stigmatized drug use, sexual partner concurrency, and other sex risk network and behavior characteristics of 18- to 24-year-old youth in a high-risk neighborhood. Sex Transm Dis. 2001;28(10):598-607. doi:10.1097/00007435-200110000-00006.
18. Tindal C, Cook K, Foster N. Theorising stigma and the experiences of injecting drug users in Australia. Aust J Prim Health. 2010;16(2):119-125. doi:10.1071/py09026.
19. Barry CL, McGinty EE, Pescosolido B, Goldman HH. Stigma, Discrimination, Treatment Effectiveness and Policy Support: Comparing Public Views about Drug Addiction with Mental Illness. Psychiatr Serv Wash DC. 2014;65(10):1269-1272. doi:10.1176/appi.ps.201400140.
20. Orford J, Velleman R, Copello A, Templeton L, Ibanga A. The experiences of affected family members: A summary of two decades of qualitative research. Drugs Educ Prev Policy. 2010;17:44-62. doi:10.3109/09687637.2010.514192.
21. Li L, Lin C, Feng N, et al. Stigma Related to HIV and Drug Use: Layers, Types, and Relations to Mental Health. AIDS Behav. 2020;24(8):2347-2354. doi:10.1007/s10461-020-02794-5.