Phản hồi của sinh viên Đại học Y Hà Nội về giảng dạy thực địa cộng đồng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 năm 2020

Nguyễn Thị Thu Hường, Hoàng Thị Hải Vân, Đàm Ngọc Anh, Võ Thị Thúy Hà, Trần Kim Thanh, Lê Đình Luyến, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Sử Minh Ngọc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 258 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá thực trạng giảng dạy chương trình thực tế cộng đồng 1 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Kết quả cho thấy điểm đánh giá của sinh viên trên thang điểm 1 - 4 cho thấy về học phần COVID-19 với điểm trung bình 3,33 ± 0,44; học phần thực tế cộng đồng là 3,31 ± 0,45; và đánh giá chung là 3,25 ± 0,45 điểm. Sinh viên đánh giá khá cao về nội dung phù hợp và tổ chức giảng dạy COVID-19 online khá phù hợp với điểm số cao nhất trong các cấu phần (3,28). Trong các học phần, việc thông báo rõ về kế hoạch được đánh giá điểm cao nhất trong học phần COVID-19; đánh giá giảng viên nhiệt tình được đánh giá điểm cao nhất trong học phần thực tế cộng đồng; và phương pháp thực tế cộng đồng được đánh giá là chính xác và công bằng. Có mối tương quan chặt chẽ giữa các cấu phần thực tế cộng đồng theo đánh giá của sinh viên dao động từ 0,7897 đến 0,8889 với p < 0,05. Sinh viên có phản hồi tốt về chương trình thực tế cộng đồng và cần có các nghiên cứu mở rộng hơn để phát triển chương trình thực tế cộng đồng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wilson NW, Bouhuijs P a. J, Conradie HH, Reuter H, Van Heerden BB, Marais B. Perceived educational value and enjoyment of a rural clinical rotation for medical students. Rural Remote Health. 2008;8(3):999.
2. Ja S, Pa J. Measuring instructional quality in community-orientated medical education: looking into the black box. Med Educ. 1999;33(11):846-853.
3. Bộ Y Tế. Quyết định về phê duyệt tài liệu “ chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa.” Số 1854 QĐ-BYT. Published online 2015.
4. Bộ Y Tế. Chuẩn Năng Lực Cơ Bản Của Điều Dưỡng Việt Nam.; 2012.
5. Đại học Y Hà Nội. Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân dinh dưỡng. Sô 2611 QD-DHYHN. Published online July 20, 2016.
6. Thanh HN, Van TN, Thu HNT, et al. Outbreak investigation for COVID-19 in northern Vietnam. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):535-536.
7. Thủ tướng Chính phủ. Chỉ Thị 15/CT-TTg Về Quyết Liệt Thực Hiện Đợt Cao Điểm Phòng, Chống Dịch COVID-19.; 2020. Truy cập ngày 1/3/2021.
8. Bộ Y Tế. Đào Tạo Cho Sinh Viên Năm Cuối về Dịch Bệnh Covid-19, Công Văn Số 230/K2ĐT-VP.; 2020.Truy cập ngày 2/3/2021.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công Văn Số 1247/BGDĐT-GDCTHSSV về Việc Tăng Cường Công Tác Đảm Bảo an Toàn Cho Trẻ Mầm Non, Học Sinh, Sinh Viên Trong Quá Trình Học Tập qua Internet.; 2020. Truy cập ngày 2/3/2021.
10. Lê Minh Đạt, Nguyễn Minh Thúy, Phạm Thị Thu Huyền, Kiều Thị Hoa. Kiến thức, thái độ của sinh viên đại học Y Hà Nội đối với COVID-19, năm 2020. Tạp chí Y học dự phòng 2020;30:3-2020.
11. Luu H, Wright P. Community-university partnership: key elements for improving field teaching in medical schools in Vietnam. Rural Remote Health. 2008;(4):8.