Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu

Lê Thị Kim Chung, Bùi Thị Minh Hạnh, Đào Xuân Đạt, Tạ Thị Linh, Nguyễn Đăng Vững

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đánh giá tương đồng thiết bị thông qua xác nhận tương đồng kết quả phân tích là một biện pháp được sử dụng trong đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm dựa vào đó đưa ra quyết định về khả năng sử dụng thiết bị trong nghiên cứu và các hoạt động xét nghiệm khác. Từ 40 mẫu máu thực địa tuyển chọn ra 03 mẫu máu toàn phần có nồng độ huyết sắc tố dưới 120 g/L, gần 120 g/L và trên 120 g/L được xét nghiệm lặp lại 7 lần/ mẫu bởi 3 phòng xét nghiệm riêng biệt. Đánh giá tương đồng thiết bị thông qua tương đồng về kết quả tiến hành theo 3 cặp (2 phòng/ cặp) cho kết quả tốt nhất về độ tương đồng độ chụm/ độ lặp lại ở các cặp phòng có liên quan đến hoạt động vận hành và được chứng nhận ISO 15189. Độ tương đồng về giá trị trung bình cho 2 phương sai đồng nhất và không đồng nhất chưa tốt ở tất cả các phòng tham gia.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thành Trung. Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2016.
2. Errors in a stat laboratory: types and frequencies 10 years later - PubMed. Accessed April 28, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17525103/
3. TCVN ISO 15189:2014 - Phòng xét nghiệm y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực. Accessed April 28, 2021. https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+ISO+15189%3A2014.
4. Quality Control Strategy for Automated CBC: A Laboratory Point of View Deducted from an Internal Study Organised in an Emergency Laboratory. Accessed April 28, 2021. https://sciendo.com/article/10.2478/rrlm-2020-0012.
5. Vis JY, Huisman A. Verification and quality control of routine hematology analyzers. Int J Lab Hematol. 2016;38 Suppl 1:100-109. doi:10.1111/ijlh.12503.
6. TCVN 8245-2009_01.pdf. Accessed April 28, 2021. http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%208245-2009_01.pdf.
7. ISO 15189:2012(en), Medical laboratories - Requirements for quality and competence. Accessed July 24, 2021. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15189:ed-3:v2:en.