Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản tối đa 12 số tiếng Việt và tiếng Anh hàng năm. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và Y xã hội học nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và thực hành trong các chuyên ngành của Y học.

Tập 166 Số 5E12 (2023): Tập 166 Số 5 E12

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v166i5E12

Đã xuất bản: 2023-05-18

Các bài báo

2. The effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG creams on doxorubicin-induced skin ulcer in rats
Pham Thi Van Anh, Vu Quang Huy, Nguyen Thi Thanh Loan, Tran Thuy Trang, Nguyen Kim Giang, Nguyen Thi Quynh Nga, Tran Thanh Tung
Trang: 11-19
3. The effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG creams on thermal burn in rats
Pham Thi Van Anh, Tong Cong Minh, Nguyen Thi Thanh Loan, Nguyen Thi Ngan, Ngo Viet Truong, Nguyen Kim Giang, Nguyen Thi Quynh Nga, Tran Thanh Tung
Trang: 20-28
12. Survival outcomes of hepatectomy for hepatocellular carcinoma using LigaSure and Kelly forceps for parenchymal excision combined Glissonean pedicle approach: A retrospective single-centre study
Tran Que Son, Tran Manh Hung, Tran Hieu Hoc, Trieu Van Truong, Nguyen Toan Thang, Pham Van Tuyen, Nguyen Tuan Thanh, Ngo Quang Dinh, Bui Thi Minh Hue, Nguyen Van Minh, Cu Trung Kien, Nguyen Trung Kien, Do Duc Minh, Vu Thi Nha, Do Quoc Viet
Trang: 92-102
20. Falciform ligament herniation treated with combined trans-peritoneal laparoscopic dissection and abdominal wall repair by hand-interrupted suture: A case series report and review of literature
Tran Que Son, Tran Manh Hung, Tran Hieu Hoc, Trieu Van Truong, Nguyen Trung Kien, Nguyen Tuan Thanh, Do Duc Minh, Nguyen Tien Thanh, Ha Duc Anh, Vu Thi Nha, Nguyen Thi Mai Phuong, Phung Van Tuyen, Do Quoc Viet
Trang: 163-170
Xem tất cả các số